Staff

Project supervisor

»  Angela Schottenhammer (Prof. Dr. phil., Sinology, Japanese Studies)

Academic staff

»  Maria Schreibweis (M.A., Sinology)

»  Qing WANG 王清 (Dr. phil.)

»  Su WANG (M.A., Sinology)

»  Barbara Seyock (Dr. phil., Japanese Studies, Korean Studies, Archaeology)

»  Csaba Oláh (M.A., Sinology, Japanese Studies)

»  Soon-mi Hong-Schunka (M.A., Korean Studies)

»  Hey Ryun KOH (Dr. phil., Korean Studies)

»  Mathieu Torck (Ph.D., Sinology)